Börklüce Mustafa heykeli ve alanı tasarım yarışması 1

Günümüzden 600 yıl öncesinde, İzmir Karaburun’dan Ege coğrafyasına yayılarak; insanlık onuru, özgürlük, eşitlik, barış, adalet, dayanışma, paylaşım, birlik gibi evrensel değerleri savunan bir hareketin önderlerinden olan “Börklüce Mustafa” tarihsel, toplumsal, siyasal ve felsefi açıdan anlamaya yönelik olarak 2016 yılında düzenlenecek etkinliklerle anılacak.
Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım Yarışması ile; bu etkinliklerle bütünleşen bir yarışma ve sonucunda seçilen eserin hayata geçirilmesi ile gelecek kuşaklara anılan bu değerleri aktaracak kalıcı bir eser kazandırılacak.
Yarışma Takvimi
• Teslim için son gün 05.01.2016 Saat 17:00’ye kadar
• Jüri değerlendirme çalışması 06.01.2016
• Sonuçların ilan edilmesi 11.01.2016
• Ödül Töreni ve Kolokyum 18.01.2016
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.
YARIŞMANIN YERİ
Yarışma bir heykel yarışması olup, malzemesi serbesttir.
Yarışmanın konusu olan heykel, İzmir Karaburun adresinde yer alan 52 ada 40 parsel ve çevresi için, ekli krokide yarışma alanı sınırları verilen alan kapsamında tasarlanacaktır.
Yarışmanın adı “Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı’ Tasarım Yarışması”dır.
Günümüzden 600 yıl öncesinde, İzmir Karaburun’dan Ege coğrafyasına yayılarak; insanlık onuru, özgürlük, eşitlik, barış, adalet, dayanışma, paylaşım, birlik gibi evrensel değerleri savunan bir hareketin önderlerinden olan Börklüce Mustafa’yı; tarihsel, toplumsal, siyasal ve felsefi açıdan anlamaya yönelik olarak 2016 yılında etkinlikler düzenlenecektir. Yerelde uzun yıllardır yapılan buluşmalarla Börklüce Mustafa ve savunduğu değerlere sahip çıkılmıştır. Bu kez yapılacak etkinliklerle bütünleşen bir yarışma ve sonucunda seçilen eserin hayata geçirilmesi ile gelecek kuşaklara anılan değerleri aktaracak kalıcı eserler kazandırılması amaçlanmaktadır
Yarışma için belirlenen alanda; mekânın zengin tarihsel geçmişinin ve yukarıda anılan kavramların yansıması olarak; kent kültürüne katkıda bulunacak, bu kavramların paylaşıldığı, geliştirildiği etkinliklerin ve buluşmaların odağı olacak, kentin varolan doku ve ölçeğine duyarlı, çevresi ile birlikte tasarlanmış özgün bir sanat yapıtı elde edilmesi beklenmektedir. Yarışma alanı için yapılacak heykel ve alan tasarımın bir sanat yapıtı-yaşam alanı olarak ele alınması, kentsel yaşam ve kent kültürünün bu yapıtla etkileşimi, kent halkını birleştirici-kaynaştırıcı bir unsur olarak bu estetik odağın ifade ettiği ve yukarıda sayılan değerlerin paylaşılıp geliştirildiği etkinliklerin merkezlerinden biri olması beklenmektedir. Dolayısıyla yarışmacı, alanda yapılacak etkinlikler için de öneriler geliştirebilir ve tasarımında bunlara dikkat çekebilir.
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışma heykeltıraşlar, tasarımcılar, mimarlar, peyzaj mimarları, şehir plancılarının katılımına açıktır. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Yarışma alanının özelliği nedeniyle disiplinlerarası bir çalışma zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir.
Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak belirtilmesi gerekir.
Yarışma Şartnamesi İzmir Büyükşehir Belediyesi www.borklucemustafaheykelyarismasi.org internet sitesinde yayınlanacak ve görülebilecektir. Yer görme, zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir.
Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır.
• TC vatandaşı olmak.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
• Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Şartname alıp ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip halinde katılımlarda bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.
YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ ve BELGELER
Yarışma Şartnamesi
Şartname ve eklerini almak için yarışmacılar ad ve açık adreslerini belirterek;
‘Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı’ Tasarım Yarışması Raportörlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Alsancak Limanı karşısı Alsancak-İzmir adresine şahsen başvurabilirler.
Şartname bedeli 20 TL’dir.
Yarışmacılar bu tutarı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Vakıfbank İzmir Şubesi IBAN:TR640001500158007292289040 nolu hesap numarasına, ‘Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım Yarışması Şartname Bedeli’ açıklama notu yazdırarak, yatırdıklarına ilişkin belgeyi Yarışma Raportörlüğüne elden ya da faks ile sunduklarında Şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.
Alanın üst ölçekte, yakın çevre, mahalle, ilçe ve yarımada içindeki yerini ve referans noktaları gösterir krokisi (EK 1)
Alanın 1/1000 ölçekli halihazır haritası (EK 2)
Alanın 1/1000 ölçekli kısmi uygulama imar planı (EK 3)
Alanın plankotesi ve korunacak ağaç rölövesi (EK 4)
Alanın uzak ve yakın çekim görselleri (fotoğraf, video) (EK 5)
YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Yarışmacılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1 (bir) adet tasarım ile katılabilir.
Tasarımın 1/50 ölçekli (100×120 cm ölçülerinde) model/maketi verilecektir. (sergilemeye hazır biçimde teslim edilmelidir)
Yarışmacı ayrıca istediği bir ayrıntı veya eleman/elemanların ek model/maketini, istediği ölçekte gönderebilecektir.
Yarışmacılar tasarımın çevresel ilişkilerini ve yakın çevre düzenlemesini gösteren 1/50 ölçekli vaziyet planı verecektir. Yarışmacılar gerekli gördüğü tüm sunum (plan, kesit, görünüş, üç boyutlu ve serbest çizim teknikleri vb.) tekniklerini kullanabilir.
Tasarımın yaklaşımlarını ve ilkelerini, teknik detaylarını ve maliyetine yönelik bilgileri içeren açıklama raporu verilecektir.(İsteyen yarışmacılar bu rapor formatını geliştirerek bir tanıtım kitapçığı oluşturabilirler).
Tüm çizimler A0 boyutlarında, sert malzeme (tercihen fotoblok) pano olarak teslim edilecektir. Sağ alt köşelerinde asılma şeması verilecektir. Tüm rapor ve metinler Times New Roman font kullanarak ve 12 punto olarak yazılacaktır.
Ayrıca tüm çizimler pdf formatında, raporlar word formatında, görseller 300 dpi baskı çözünürlüğünde ve pdf formatında, yüksek kapasiteli taşınabilir bellek içinde (belleğe de rumuz yazılarak) teslim edilecektir.
Yukarıdaki belgeleri içeren başvuru, en geç 05.01.2016 günü, saat 17.00’ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
• Yarışmanın ilanı 05.10.2015
• Soru sormak için son gün 05.11.2015 Saat 17:00’ye kadar
• Yanıt vermek için son gün 20.11.2015
• Teslim için son gün 05.01.2016 Saat 17:00′ ye kadar
• Jüri değerlendirme çalışması 06.01.2016
• Sonuçların ilan edilmesi 11.01.2016
• Ödül Töreni ve Kolokyum 18.01.2016
ÖDÜLLER
Yarışma, 3 Başarı Ödülü, 5 Mansiyon Ödülü ve 5 Satınalma Ödülü olmak üzere üç grupta değerlendirilecektir. İdare mansiyon veya satınalma ödülü alan yarışmacıların tasarımlarını ileriki bir tarihte yeni bir yarışma açmaksızın alma hakkına sahiptir.
Başarı Ödülü olarak;
Birinci için net 50.000 TL
İkinci için net 30.000 TL
Üçüncü için net 20.000 TL
Olarak belirlenmiştir.
Mansiyon Ödülü olarak 5 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için;
Mansiyon net 10.000 TL
Mansiyon net 10.000 TL
Mansiyon net 10.000 TL
Mansiyon net 10.000 TL
Mansiyon net 10.000 TL
Olarak belirlenmiştir.
Satınalma Ödülü olarak 5 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için;
Satınalma net 5.000 TL
Satınalma net 5.000 TL
Satınalma net 5.000 TL
Satınalma net 5.000 TL
Satınalma net 5.000 TL
Olarak belirlenmiştir.
Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce net olarak ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğü’ne banka hesap numaralarını bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır. Ekip olarak başvurulması durumunda ödeme ekip başına yapılır.
YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Jüri, değerlendirme çalışmaları sonucunda hazırlayacağı rapor ve varsa tutanakları orijinal imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. Bu raporda belirtilen yarışma sonuçları internet sitesinde yayınlanacak, telefon ile bilgi verilmeyecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi sonucun gazetelerde ve diğer yayın organlarında ilanından sonra, jüri raporunun mesleki bülten ve dergilerde yayımını ve tüm yarışmacılara gönderilmesini sağlayacak, yarışmaya katılan tasarımları geçici veya kalıcı olarak sergileme, katalog yapma, slayt, fotoğraf çekme ve bunları basında yayma, tanıtma hakkına sahip olacaktır.